Сургалтын самбар 45х60

30,000

Тайлбар

45 харьцах нь 60 хэмжээтэй сургалтын самбар