Канапын хөвөн /эрдэст хөвөн/ 1 боодол

66,000

1 боодолдоо 16 ширхэгтэй
1 боодол хөвөнг 12м2 талбайд хэрэглэнэ
Эрдэст хөвөн

Тайлбар

1 боодолдоо 16 ширхэгтэй
1 боодол хөвөнг 12м2 талбайд хэрэглэнэ
Эрдэст хөвөн