Дэгээ 1тн

60,000

45000 1тн
100 000 3тн
150 000 5тн

Тайлбар

1тн-5тн хүртэл
45000 1тн
100 000 3тн
150 000 5тн